แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
1,208
22,149.00
0
1,047
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
353
5,739.95
0
331
336
8,280.10
0
297
120
2,270.75
0
73
102
1,240.00
0
82
90
1,572.70
0
88
72
866.00
0
71
29
191.00
0
29
25
507.50
0
25
25
387.00
0
11
18
435.00
0
18
7
97.00
0
0
7
111.00
0
1
6
119.00
0
6
4
66.00
0
2
3
35.00
0
3
3
115.00
0
2
3
36.00
0
3
2
32.00
0
2
1
20.00
0
1
1
7.00
0
1
1
21.00
0
1