แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง หอมนิล
189
1,501.00
0
19
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
93
888.20
0
0
34
197.30
0
6
25
81.00
0
0
11
91.00
0
0
8
81.50
0
0
8
66.00
0
8
3
20.00
0
1
2
21.00
0
0
2
12.00
0
2
1
25.00
0
1
1
8.00
0
0
1
10.00
0
1