แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
3,939
124,280.03
0
2,809
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,206
15,925.50
0
793
691
8,685.95
0
547
583
5,998.60
0
433
335
58,377.95
0
332
219
2,957.00
0
35
211
20,050.03
0
147
142
2,537.00
0
137
137
2,650.00
0
43
117
1,897.50
0
108
65
1,235.75
0
32
37
1,050.00
0
35
34
736.00
0
34
33
293.50
0
33
28
274.75
0
28
20
382.00
0
20
19
594.00
0
17
18
230.00
0
0
17
84.75
0
17
15
185.25
0
15
8
45.50
0
0
2
36.00
0
2
1
50.00
0
1
1
3.00
0
0