แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเหนียว ไวแสง สันป่าตอง
328
2,776.45
0
219
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
178
1,481.75
0
110
61
605.00
0
47
21
136.00
0
20
16
77.50
0
16
11
100.20
0
5
11
39.00
0
1
9
87.00
0
2
8
144.00
0
7
8
59.25
0
8
4
42.75
0
3
1
4.00
0
0