แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง กข 10
807
4,558.65
0
778
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
615
3,192.50
0
609
95
818.40
0
95
27
183.00
0
10
27
102.00
0
27
19
143.00
0
19
7
21.75
0
2
6
43.00
0
6
5
15.00
0
5
4
31.00
0
4
1
5.00
0
1
1
4.00
0
0