แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง สันป่าตอง 1
2,892
16,315.35
0
2,191
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,222
8,815.45
0
747
651
2,994.65
0
567
473
2,689.95
0
407
302
958.50
0
300
168
550.30
0
168
74
291.50
0
0
2
15.00
0
2