สาระความรู้เกี่ยวกับ GAP
 
- GAP คืออะไร ?
-เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
-ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้GAP
-การจัดการคุณภาพ GAP
ดาวน์โหลดไฟล