จังหวัด
ขอการรับรอง
ผ่านเบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ผ่านรับรอง
รวม ทุกจังหวัด
35,916
26,284
2,546
0